18 март 2015 г.

Споразумение между СМТ и КРИБ


Представяме текста на подписаното между Сдружението за модерна търговия и КРИБ споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти.

Днес 18 март 2015 г., в гр. София от една страна, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ „Гласът на българския бизнес“(която представлява най-голямата организация на едрите и средните частни предприятия в България, но също така и на малкия бизнес чрез колективно членство. Тя обединява над 11 000 икономически оператора, 65 браншови организации и 113 регионални представителства, които заедно произвеждат над ¾ от БВП на държавата и осигуряват повече от 800 000 работни места) и, от друга страна, Сдружението за модерна търговия (което представлява 11 търговски вериги, от които девет за бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%),

МОТИВИРАНИ от желанието да възпрепятстват чрез консенсус и по ефективен начин нелоялните търговски практики, формулирани от Европейската комисия в нейната Зелена книга за нелоялните търговски практики,

ВЪЗ ОСНОВА на експертните анализи на авторитетни организации, международния опит при търсенето на решения срещу нелоялните търговски практики, включително опитa, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative) и нейния инструментариум за разрешаване на спорове,

В СИНХРОН с препоръките на европейските институции, включително Европейската комисия и Европейския парламент,

ОТЧИТАЙКИ важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки, както и интересите на българските потребители,

ВОДЕНИ от разбирането, че саморегулацията е най-доброто възможно решение срещу нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти,

С УВЕРЕНОСТ, че към настоящото Споразумение в бъдеще ще се включат и други работодателски сдружения и асоциации на производители и търговци за съвместно изграждане на ефективен режим на саморегулация,

СЕ АНГАЖИРАХА:

1.      Да стимулират прилагането от своите членове на принципите за лоялни практики, около които се обединиха заинтересуваните бизнес организации в ЕС в рамките на организирания от Европейската комисия Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата от доставки на храни и

2.       Да подпомагат диалога сред участниците по веригата от доставки с цел справедливо разрешаване на споровете в случай на оплаквания за прилагане на нелоялни практики.

Принципи за добри практики

КРИБ и СМТ ще действат в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията и водени от следните принципи.

Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи, включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително. Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно. Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите, за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни по веригата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право да използва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърля неоправдани разходи.


За разграничаване на лоялни и нелоялни търговски практики КРИБ и СМТ ще следват примерите за лоялни и нелоялни търговски практики на Supply Chain Initiative, приложени към настоящото Споразумение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Примери за нелоялни и лоялни практики
(формулирани и прилагани от
европейската инициатива за саморегулации Supply Chain Initiative)

1. Споразумения — писмени/ устни
А. Нелоялни практики
·         Отказване или избягване на записването на основни условия. Така се затруднява установяването на намеренията на страните и определянето на техните права и задължения съгласно договора.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни гарантират, че споразумението е в писмена форма, освен ако това е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Споразумението съдържа точни обстоятелства и подробни правила, съгласно които страните могат съвместно навременно и информирано да променят условията на споразумението, включително процеса на установяването на необходимите компенсации за каквито и да било разходи на която и да било страна.
·         Разпоредбите на писмения договор са ясни и прозрачни.
·         Когато договорите не са писмени, впоследствие една от страните изпраща писмено потвърждение.
·
2. Общи условия
А. Нелоялни практики
·         Налагане на общи условия, които съдържат неравноправни клаузи.
Б. Лоялни практики
·         Използване на общи условия, които улесняват стопанската дейност и съдържат равноправни клаузи.

3. Прекратяване
А. Нелоялни практики
·         Едностранно прекратяване на търговски отношения без предизвестие или с предизвестие с необосновано кратък срок и без обективно обоснована причина, например на основание, че не са постигнати едностранно определените целеви продажби.
Б. Лоялни практики
·         При едностранното прекратяване на споразумението се зачитат споразумението и съответният процес и прекратяването е в съответствие с приложимото право.

4. Договорни санкции
А. Нелоялни практики
·         Договорните санкции се прилагат непрозрачно и са непропорционални на понесените вреди.
·         Налагане на санкции без никаква обосновка в споразумението или приложимото право.
Б. Лоялни практики
·         Ако някоя от страните не успее да изпълни задълженията си, по прозрачен начин се прилагат санкции, съобразени със споразумението и пропорционални на вредите.
·         Договорните санкции се договарят предварително, пропорционални са за двете страни и се прилагат с цел компенсация на вреди.

5. Едностранни действия
А. Нелоялни практики
·         Извъндоговорни едностранни промени със задна дата на разходите или цените на продукти или услуги.
Б. Лоялни практики
·         Договорът съдържа законни обстоятелства и условия, съгласно които може да се позволи последващо едностранно действие.

6. Информация
А. Нелоялни практики
·         Несъобщаване на съществена информация, свързана с насрещната страна, при преговорите за сключване на договори и която насрещната страна може основателно да очаква да получи.
·         Договаряща се страна използва или споделя с трета страна поверителна информация, доверено предоставена от насрещната договаряща страна без упълномощаване от страна на последната, по начин, който ѝ позволява да постигне конкурентно предимство.
Б. Лоялни практики
·         Предоставяне на относима съществена информация на насрещната страна при преговорите за сключване на договори и гарантиране, че с тази информация не се злоупотребява.

7. Разпределяне на предприемаческия риск
А. Нелоялни практики
·         Прехвърляне на неоправдан или непропорционален риск към договаряща се страна, например налагане на гаранция за маржа чрез плащане в случай на неизпълнение.
·         Налагане на изискване за финансиране на частни стопански дейности на договаряща се страна.
·         Налагане на изискване за финансиране на разходите за дадена промоция.
·         Възпрепятстване на договаряща се страна да извършва законни търговски и промоционални дейности по отношение на своите продукти.
Б. Лоялни практики
·         Различните оператори се изправят пред различни рискове във всеки етап от веригата на доставка — свързани с потенциалните печалби от извършването на стопанска дейност в тази област. Всички оператори поемат отговорност за собствените си рискове и не се опитват неправомерно да прехвърлят своите рискове към други страни.
·         Прехвърляне на риск, което е договорено и прието от страните за постигане на печеливша за двете страни ситуация.
·         Договарящите се страни договарят условията, отговарящи на техния принос за частните стопански дейности и/или промоционaлни дейности на двете страни.

8. Такси за включване в каталог (авансови плащания за достъп)
А. Нелоялни практики
·         Налагане на такси за включване в каталог, които са непропорционални на понесения риск при снабдяване с нов продукт.
Б. Лоялни практики
·         При договаряне на такси за включване в каталог — използвани за смекчаване на понесения риск при снабдяване с нов продукт — между двете страни таксите са пропорционални на понесения риск.

9. Заплашване със смущения на стопанската дейност
А. Нелоялни практики
·         Заплашването със смущения на стопанската дейност или с прекратяването на търговските отношения с цел получаване на предимство без обективно основание, напр. чрез наказване на договаряща се страна за това, че упражнява правата си.
·         Изискване на заплащане на непредоставени услуги или недоставени стоки или изискване на плащане, което очевидно не отговаря на стойността/цената на предоставената услуга.

10. Обвързване
А. Нелоялни практики
·         Налагане на договаряща се страна на закупуването на или снабдяването с набор от продукти или услуги, обвързани с друг набор от продукти или услуги —от която и да е от договарящите се страни или от определена трета страна.
Б. Лоялни практики
·         Договарящите се страни се договарят да обвързват продукти или услуги, които повишават цялостната ефективност и/или устойчивост на веригата на доставка и са от полза за потребителите и за двете договарящи се страни.

11. Доставка и получаване на стоки
А. Нелоялни практики
·         Умишлено нарушаване на графика за доставка или за получаване с цел придобиване на необосновано предимство.
Б. Лоялни практики
·         Доставки, които пристигат в договорения срок, позволяват на доставчиците да планират предварително своите производствени процеси и графици за доставка и позволяват на купувачите да планират получаването, съхранението и излагането на доставяните стоки.
Ако някоя от страните се нуждае от ранна/късна/частична доставка или получаване, предупреждава насрещната страна възможно най-рано и в съответствие с писменото споразумение.