28 февруари 2014 г.

ГБИТК: Г-н Орешарски, търговските вериги са естествен партньор на държавата и потребителите


Членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) се срещнаха с министър-председателя Пламен Орешарски на дискусионен форум. Ето част от становището на ГБИТК:
Справедлива правна система: Бизнесът има нужда от държавата и държавата има нужда от бизнеса.
Надеждна инфраструктура, функциониращо управление на централно и местно ниво, справедлива правна система и модерно образование. Има много области, в които бизнесът се нуждае от работеща държава. Германо-българският бизнес чрез своите данъци и социални осигуровки допринася за финансирането на обществото. И това е в реда на нещата, тъй като всяка силна държава се подпомага от бизнеса. Фирмите очакват, че държавата ще постъпва справедливо спрямо всички стопански субекти без значение дали предприятието е малко или голямо, дали е с български или с чуждестранен капитал. 
Прозрачна и надеждна данъчна среда 
Сигурност, последователност и предвидимост са задължителните условия за създаване на благоприятна данъчна среда, която подпомага частния бизнес и насърчава инвестициите в България. За постигането ѝ е необходима процедура, позволяваща на данъкоплатците да получават обвързващи мнения и становища от органите по приходите, както е в други европейски страни. Освен това има спешна нужда от изграждане на единна методология в приходната администрация, за да се решават еднаквите случаи по еднакъв начин. Предложените мерки ще доведат до високи резултати за фиска и бизнеса срещу минимални средства и усилия.
Дуално професионално обучение, обединяващо обучение в средно училище и предприятия от реалния сектор 
Младите хора имат нужда от перспектива. Благодарение на дуалното професионално обучение те не просто учат за следващия изпит, а за да усвоят професията си. Защото теорията в професионалното училище и практиката в обучителното предприятие са внимателно съгласувани. Младежите получават първите си заплати и след приключване на обучението си разполагат с перспектива да бъдат назначени в същото предприятие. Бизнесът и държавата също печелят: решават се проблеми с младежката безработица, с недостига на квалифицирани работници и с емиграцията на български граждани.
Отворени пазари 
Много германски фирми избират България въпреки съществуващите предизвикателства, тъй като очакват, че България последователно ще върви по европейския път. Тези фирми от сферата на производството, търговията и услугите създават нови работни места и инвестират в обучението на служителите си. Tе наемат местни доставчици, трансферират ноу-хау, плащат данъци и социални осигуровки. Те са чиста печалба за България. Същевременно ГБИТК се застъпва за това, българските фирми също да имат своите шансове на германския пазар. Стокообменът между двете страни е почти изравнен. Това е ясен знак, че икономиката не е еднопосочна улица. 
Справедливи конкурентни условия за бизнеса 
За да станат предприятията в България по-конкурентноспособни, наред със систематично подобрена правна рамка в областта на конкурентното право, която да се придържа единствено към директивите на ЕС, а не към отделни заинтересовани групи, те имат нужда и от модернизирано трудово право, което да е съгласувано с изискванията на динамична пазарна икономика и да дава възможност за навременна интеграция на младежите в пазара на труда. За да се гарантират еднакви условия за всички участници в икономиката, е необходима засилена борба с работата на черно, както и с укриването на данъци и социално-осигурителни вноски. Към честната конкуренция спада подобрената правна защита чрез създаване на бързи производства в гражданския процес.
Конкурентоспособно българско производство на бързо-оборотни стоки
Безспорен е приносът на търговските вериги с немски капитал за българското икономическо развитие: подобряване на конкурентоспособността, спазване на стандарти за качество, понижени цени, експорт за български производители, над 20 000 сигурни работни места. В ролята си на възложители на съпътстващи сектора отрасли те спомагат за допълнителна заетост. Тяхната корпоративна политика се отличава с устойчивост в инвестициите и в квалификацията на служителите, с трансфер на ноу-хау, резултатен мениджмънт и принос към държавния бюджет и осигурителната система. Ключово за България е намирането на съответстващо на европейските практики решение на проблемите в преработвателната промишленост и селското стопанство. Търговските вериги са естествен партньор на държавата и потребителите в търсенето на синергия по проблеми и законодателни инициативи. ГБИТК подкрепя коректното третиране на тези немски инвестиции така, че да не остават съмнения за популистка полемика и още по-малко за дискриминационен подход, от които губи българският бизнес.