20 октомври 2021 г.

СМТ: Настояваме за разумен срок за изпълнение на заповедта на здравния министър

В свое отворено писмо от 20 октомври Сдружението за модерна търговия се обръща с молба за спешна среща към здравните власти. Нуждата от такава среща е наложителна заради огромната неяснота и заплахи, които крият разпоредбите на Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 г. както по отношение на здравната криза, така и по отношение на икономиката. Ето какво се казва в писмото:

"От името на Сдружението за модерна търговия се обръщам към Вас по повод анонсираните противоепидемични мерки на 19 октомври 2021 година и с молба за организиране на спешна среща с Вас и с Главния здравен инспектор. На първо място бих искал да ви уверя, че проявяваме разбиране към изключително деликатната ситуация, в която се намираме и уважаваме усилията на екипа на Министерство на здравеопазването да избегне здравна катастрофа в страната. Именно поради тази причина отправяме молба за среща, на която бихме искали да обсъдим конкретни точки от Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г.

В настоящия си вариант заповедта крие опасност от задълбочаване на здравната криза, поставя пред обективна невъзможност търговците да организират тестването и ваксинирането на служителите в рамките само на един ден и с това поставя пред риск тяхната работа.

Основните ни притеснения, които бихме искали да обсъдим с Вас, са следните:

1. На първо място разбираме, че заповедта има за основна цел да стимулира населението да се ваксинира и да отслабне натиска върху здравния сектор, но по този начин има риск да видим точно обратния ефект от тези мерки:

 - първо, защото пунктовете за ваксинация и тестване няма да могат да поемат очаквания наплив от хора

- пренасочването на човекопотока към малки по размер търговски обекти (<300м) ще доведе до допълнително нежелано струпване на хора и по този начин увеличаване броя на заразените.  

Всичко това ще постави под още по-голям натиск здравната система през идните седмици.

2. Спирането на работа на много търговски обекти и излизането в неплатен отпуск на близо 200 000 души е сред другите сериозни проблеми, които в средносрочен план има потенциал да доведат след себе си още по-сериозни последствия.

3. Бихме искали да подчертаем, че е неприемливо мерки, касаещи търговията на дребно, която е вторият най-голям работодател в страната, да не се съгласуват с представители на сектора. Държим да отбележим също така, че като сдружение на отговорни  компании ние поискахме среща с Вас за обсъждане на противоепидемичните мерки още през септември 2021г.

4. Не на последно място изразяваме притесненията си, че Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г не следва основните насоки на доклада на Главния здравен инспектор по отношение на търговията на дребно.

В резултат на тези опасения, бихме искали да обсъдим следното:

         1.     Да се фиксира разумен срок за изпълнение на разпорежданията в заповедта                    - например до 21 ноември 2021 г.

2.     В рамките на този период, заедно със стриктното спазване на предложените ограничения в Доклада на Главния здравен инспектор от 8 кв. м. на 1 човек, предлагаме и възможност за отваряне ваксинационни пунктове на паркингите на големите търговски вериги при осигуряване необходимото съдействие от страна на здравните власти.

3.     Предлагаме сертификатът за антитела да важи като зелен сертификат, с уточнение на съответния брой и за съответен период.

Вярваме, че тези мерки ще обезпечат основната цел: повишаване процентът на ваксиниране на населението, но при избягване допълнителния натиск върху здравната система, на хаоса и загубата на работни места.

Във връзка с гореизложеното, още веднъж отправяме молба за незабавна среща с Вас и Главния здравен инспектор, за да обсъдим изпълнението на така предложените мерки.


С уважение,

Николай Вълканов

Изпълнителен директор

Сдружение за модерна търговия"

11 октомври 2021 г.

Българската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничествоБългарската телеграфна агенция и Сдружение за модерна търговия сключиха договор за партньорство и сътрудничество. Документът беше подписан в агенцията от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и изпълнителния директор на С
МТ  Николай Вълканов.

Двете страни ще си сътрудничат при условията на трайно партньорство за разпространението на информация в текст, образ и звук, като Сдружението предоставя на БТА безвъзмездно информация за публикуване.

„Сътрудничеството ни с БТА е поредна стъпка към подобряване на информираността на обществото ни за добрите бизнес практики, тенденциите в ритейл сектора и проектите по които работят компаниите членки на СМТ.“ – заяви Николай Вълканов при подписването на договора.

До края на май следващата година БТА ще организира, съвместно със Сдружението практическо обучение на тема "Как да представяме дейността си в медиите" с лектори от агенцията.

Сдружението ще подкрепи БТА в провеждането на 16-ата среща на българските медии от 16 до 19 октомври в Рилския манастир и Кюстендил.

8 октомври 2021 г.

Непредвидимото законодателство – основна пречка пред бизнеса

Анкета на Сдружението за модерна търговия показва основните слабости в икономическата среда у нас и дава препоръки за подобрение

 

Слабо законотворчество, липса на диалог между държавата и частния сектор, противоречиво прилагане на нормативната база и бавно правораздаване са сред основните пречки пред бизнес средата в България. Това показва анкета на Сдружението за Модерна Търговия (СМТ) проведена в периода юни-юли 2021 година сред членовете на Сдружението Billa, Deichmann, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage, ПроМаркет, T MARKET, Фантастико и Хиполенд. Бизнес климатът в България все пак има и положителни характеристики. Такива според анкетираните са стабилната макроикономическа рамка, ниската инфлация, фиксираният валутен курс и членството на страната в ЕС и НАТО. Като плюсове са посочени и ниското данъчно облагане, отличното интернет покритие и IT инфраструктура, постепенното увеличаване на покупателната способност на хората.

 Бизнес климата в страната е оценен с 3,2 по скалата от 1 до 6, където „1 - силно неблагоприятен“, а „6 – отличен“.  Като един от основните проблеми анкетираните посочват несигурната и непредвидима среда. Пример за това е практиката да се налагат  административни промени в движение и в много кратки срокове, без дългосрочна перспектива и без оценка на последствията върху бизнеса, с което управляващите предизвикват непланирани и неоправдани разходи.

На въпроса „Как оценявате качеството на законодателния процес по отношение на бизнеса в България?“ анкетираните са дали средна оценка от 2,7 по скалата от 1 до 6, където 1 е изключително ниско, а 6 – отлично. Като основни недостатъци са посочени липсата на диалог и предварителна оценка на въздействието при приемане на важни нормативни актове. Като примери в това отношение са посочени Наредба № Н-18 и последните промени в Закона за защита на конкуренцията. В първия случай бизнеса бе натоварен с разходи значително надхвърлящи разчетите на държавата. Във втория случай съществуват основателни опасения, че КЗК от регулатор се превръща в инструмент за унищожаване на бизнес. Анкетираните са особено притеснен и от популистки инициативи като ПМС №70 на МС от 2020 г., заради което бе започната и наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България.

 Работата на администрацията по отношение на бизнеса получава оценка - 1,7 по скалата от 1 до 6 като причините за това са комплексни. Заради неясни нормативни текстове съществува разнородна и противоречива интерпретация на закони от страна на регионалните звена на различни регулатори (БАБХ, Инспекция по труда, КЗП и др.). В резултат на липсата на централизираност и единност на проверките се засилва административната тежест върху изрядните компании. По отношение работата на администрацията се изтъкват и други слабости. Не се спазват принципите за комплексно административно обслужване, като често се изисква представяне на документи или информация, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия услугата орган, или такива, с които последния би могъл да се снабди по служебен ред от други институции. Затрудненията в работата с администрацията се дължат и на дефицита на професионалисти в нея. Според анкетираните е необходимо държавата да инвестира в изграждането и задържането на компетентни служители, а техният професионален път да зависи изцяло от качествата, опита и образованието. По отношение работата с администрацията се изтъкват и позитивни примери като възможността за електронно подаване на редица документи към НАП, НСИ, БНБ с е-подпис.

 Ефективността (бързина и справедливост) на правораздавателната система в България по отношение на бизнеса е оценена с 3,2 по скалата от 1 до 6. Като основни слабости се посочват липсата на специализация по дела, натовареността на ключови съдилища, нуждата от уеднаквена съдебна практика. В резултат често се стига до противоречиво произнасяне по сходни казуси, което създава несигурност и непредвидимост.

За да се създадат условия за чувствителен ръст на икономиката е необходима системна работа в посока предвидимост и стабилност на процесите и следването на дългосрочна визия за развитие. Необходими са: адекватност и умереност на нормативната уредба; бързина и прозрачност на всички процедури, свързани с инвестиционния процес; правораздаване в разумни срокове; създаване на работеща електронна администрация, която да е централизирана и лесно достъпна. Особена грижа трябва да се обърне на образованието и привеждането му към нуждите на частния сектор.

18 май 2021 г.

Николай Вълканов е новият изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговияНиколай Вълканов е новият изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ). Той поема позицията от Йордан Матеев, който представляваше организацията от 2013 до 2021 г.

Сред най-големите успехи на сдружението през този период беше утвърждаването на СМТ като „гласът“ на българския ритейл сектор и като важен фактор при защита на интересите на всички участници във веригата на доставки - производители, търговци и клиенти. През последните осем години благодарение на усилията на членовете на СМТ и на Йордан Матеев бяха парирани редица опити за свръхрегулации, ценови контрол и ограничаване на свободната търговия, свободното договаряне и свободният избор в модерната търговия и бизнеса като цяло. В основата на тези успехи до много голяма степен беше неуморната работа на Йордан Матеев, която беше оценена високо и получи признанието и благодарността на всички членове на СМТ.

Във връзка с предаването на поста на Николай Вълканов Йордан Матеев заяви: „В Сдружението за модерна търговия имах щастието да работя с невероятни хора, професионалисти и бизнес лидери, от които научих много. Силно съм удовлетворен от успехите, които постигнахме заедно в една доста предизвикателна среда. Предстои още много работа, тъй като целите на СМТ са изключително амбициозни. Убеден съм, че с Николай Вълканов начело сдружението е в добри ръце и ще продължи да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в България.“

Новият изпълнителен директор на СМТ се ангажира да надгради над постигнатите резултати и определи за свои приоритети допълнителното развитие на партньорството между търговските вериги и българските производители, подобряване на бизнес климата в страната в активен диалог с институциите и разширяване на сдружението с нови членове. В тази връзка той заяви: „За мен тази позиция е изключителна възможност да допринеса с опита и знанията си за развитието на търговските отношения в страната. Опирам се на разбирането, че трябва да се работи в постоянен диалог, с аргументи и стремеж към партньорство. Целта ми е да постигнем още по-активно сътрудничество между различните звена от веригата производител-търговец-потребител и администрацията. Вярвам, че всички имаме една цел - да живеем в просперираща България.“

Специално място в работата на Николай Вълканов ще заеме по-нататъшното развитие на партньорските взаимоотношенията между веригите за търговия с хранителни стоки и българските производители, което е сред най-важните приоритети за СМТ. За постигането на тази цел изпълнителният директор на сдружението ще прилага задълбочените си познания и опит в земеделския сектор. Той е основател и управител на неправителствената организация „ИнтелиАгро“, която ще продължи да ръководи. Тя има за цел подпомагане развитието на устойчив и конкурентоспособен агробизнес в страната. В периода 2012-2014 година е управлявал проекта "Икономически анализ на селското стопанство" към Института за пазарна икономика. От 2018 година Николай Вълканов е и организатор на форума за търговия с плодове и зеленчуци InteliFresh, който създава условия за диалог и трайно партньорство за всички пазарни участници – фермери, търговци, доставчици на технологии и услуги и потребители. Между 2011-2015 г. г-н Вълканов е анализирал ритейл сектора в страната за международната компания PMR Publications. Бил е и бизнес консултант в консултантската компания SEERC и журналист във вестник „Капитал“.

Николай Вълканов е завършил специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски" с профили "Икономика" и "Право". Преминал е обучения по „Производство на плодове и след-беритбена заготовка“ и „Зеленчукопроизводство и овощарство“ към Центъра по агробизнес на Калифорнийския държавен университет в рамките на програмата „Кохран“.

Сдружението за модерна търговия, което вече ще бъде представлявано от г-н Вълканов, обединява 12 от водещите ритейлъри в България: "Билла България”, „Ван Холдинг“ ("Фантастико"), „Дайхман търговия с обувки", "дм България", “Доверие - Брико” ("Мосю Бриколаж"), „ИКЕА – България“, "Кауфланд България” , "Лидл България”, “Максима България” ("Т MARKET"), „ПЕПКО България“, "ПроМаркет" и "Хиполенд". Сред основните цели на СМТ са подобряване на условията за търговия и бизнес в страната, осигуряване на висока конкуренция на пазара и подкрепа за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от българската икономика.