4 януари 2021 г.

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет подписаха меморандум за подкрепа на българските производители

За първи път у нас водещи търговци на храни обединяват усилия и се ангажират с конкретни мерки в подкрепа на българските производители. На 31 декември 2020 г. членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет подписаха „Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители и създаване на възможности за реализацияна техни продукти чрез магазините на търговците на дребно на храни и хранителнипродукти, опериращи на територията на Република България“. Приемането на документа е поредна стъпка в обединените усилия на търговските вериги за подкрепа на български производители, която беше още по-активна в условията на пандемия през 2020 г., и продължение на дългогодишната политика на водещите ритейлъри у нас за партньорство с родния земеделски сектор, която датира още от навлизането на представителите на модерната търговия в България. Меморандумът предвижда осем мерки, които компаниите се ангажират да прилагат:

Осигуряване на площи в търговските обекти за българските продукти

Всяка от компаниите ще осигури в своите магазини място за продажба на стоки с български произход и/или произведени от български производители, включително средни и малки регионални производители. Продуктите ще бъдат разполагани в супермаркетите съобразно техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.).

Маркетингова подкрепа за по-разпознаваеми български продукти

Ще бъде осигурено подходящо обозначаване на хранителните стоки с български произход, за да могат потребителите по-лесно да разпознават родните продукти. Търговците ще инвестират в допълнително маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални и регионални  производители.

Предоставяне на място за фермерски пазари и събития на производители

Ще се провеждат фермерски пазари и други събития, чрез които средни и малки български производители ще могат да продават продукцията си, отговаряща на всички нормативни изисквания и при спазване на мерките за безопасност. Търговците ще осъществяват маркетингова комуникация за всяко отделно събитие, за да привличат максимален брой потребители.

Обучения за малки и средни регионални производители и подпомагане при сертифициране на бизнеса им

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет се ангажират да положат усилия за обучения на малки и средни регионални производители. Обученията ще включват запознаване с изискванията за организиране и планиране на производството, за съхранението и пакетажа, контрола на качеството на продукцията и логистиката на доставките, съобразно изискванията на големите търговски вериги. Специално внимание ще се обръща на възможностите за сертифициране, когато производителите имат желание и капацитет да развият бизнеса си. За провеждането на обученията членовете на СМТ очакват съдействие от страна на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Българската агенция по безопасност на храните.

По-бързо разплащане с производителите и срещи за договаряне на условия

Подписалите меморандума търговци са готови да договарят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители. Така ще бъдат осигурени по-бързо ликвидни средства за производителите и те ще могат да планират по-добре бизнеса си. Компаниите ще осъществяват индивидуални преговори за определяне на търговски условия - цени, количества, качество, срокове и др.

Участие в работни групи относно предизвикателствата в земеделския сектор

Компаниите са готови да участват в работни групи, включително и такива към Националния съвет по храните към МЗХГ, за да подпомогнат българските производители чрез идеи, основани на опита от успешните им бизнес модели. Целта е да се намират решения и да да се изработи механизъм, координиран от МЗХГ, който да насърчава различни форми на законосъобразно сдружаване на производителите, за да отговорят на количествените и сертификационни изисквания на търговците в полза на българския потребител и на устойчивото развитие на българския производител.

Мерките ще се прилагат съобразно спецификите на бизнес модела на ритейлърите

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет ще прилагат приетите в меморандума мерки при пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост. Компаниите ще се ръководят от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на националното и европейско право, при съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Всеки търговец, страна по меморандума, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагането на продукти с български произход.

Във връзка с подписването на меморандума, изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „Свободната търговия, саморегулацията и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от фермера до крайния потребител. Обединяването в условията на криза на водещите търговци на храни около конкретни доброволни мерки за подкрепа на българските производители е важно събитие за България. То е логично продължение на дългогодишната подкрепа, която членовете на СМТ предоставят на местните производители“.

Срокът на действие на меморандума е до 31 декември 2021г., като при необходимост може да бъде удължен. Инициативата е отворена за присъединяване на всеки търговец на храни, който приема и се ангажира да спазва заложените мерки.

Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители

 

МЕМОРАНДУМ

ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ МАГАЗИНИТЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ОПЕРИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Днес, 31.12. 2020 г., в град София, между:

„БИЛЛА България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, бул. България № 55, ЕИК в АВ 130007884, представлявано от Мартин Норберт Мисбрандт  /Ваня Динева-Странджева/Албена Георгиева  – управители, наричано по-долу БИЛЛА

„ЛИДЛ България ЕООД енд Ко“ КД, със седалище и адрес на управление село Равно поле, община Елин Пелин, област София,  ул. Трети март № 1, ЕИК в АВ 131071587, представлявано от „ЛИДЛ България“ ЕООД, ЕИК 130993772 чрез Милена Драгийска-Денчева и Любомир Хърсев – управители, наричано по-долу ЛИДЛ

„КАУФЛАНД България ЕООД енд Ко“ КД, със седалище и адрес на управление град София, жк Банишора, ул. Скопие 1А, ЕИК в АВ 131129282, представлявано от „КАУФЛАНД България“ ЕООД, ЕИК 131058063 чрез управителя си Иван Чернев и прокуриста Иван Георгиев, наричано по-долу КАУФЛАНД

„ВАН Холдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, кв. Симеоново, ул. Момина сълза 14А, ЕИК в АВ 831050781, представлявано от Валери Николов наричано по-долу ВАН ХОЛДИНГ

„ПРОМАРКЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление град София, кв. Бенковски, р-н Сердика; бул. "Лазар Михайлов" № 126, ЕИК в АВ 131302777, представлявано от Теодора Самоковска, наричано по-долу ПРОМАРКЕТ

Наричани заедно страните, като взеха предвид следното:

A.    Страните по настоящия меморандум са бизнес оператори, които притежават и/или управляват на българския пазар магазини за продажба на дребно на храни и хранителни стоки.

B.    Страните по този меморандум са независими правни и икономически субекти, чиято дейност се основава на специфичен за всяка от тях бизнес модел, собствена стратегия и политика на управление и притежават свободата да решават дали да участват или не в каквато и да е инициатива, включително в присъединяване към и подписване на общи позиции;

C.    Отчитайки вкусовите потребности на българските потребители, техните продуктови и качествени предпочитания и изисквания, от една страна и от друга страна качеството и традициите в производството на определени групи храни и хранителни продукти от български производители, всяка от страните по настоящия меморандум винаги се е стремяла и е полагала и полага усилия според бизнес модела и възможностите си да подпомага българското производство. В магазините на търговците по този меморандум се предлага определен асортимент от български храни и хранителни продукти (стоки) с целогодишен и сезонен характер и по този начин се стимулира развитието му, като в същото време се осигурява задоволяване на потребителските очаквания на българския пазар на храни;

D.   В условията на световна пандемия, свързана с разпространението на коронавирус (Covid-19), и с цел запазване на човешкото здраве и живот в държавите от целия свят, включително и в България, бяха въведени разнообразни и множество ограничителни и противоепидемични мерки, които поставиха на изпитание икономиките, включително българската, част от която е производството на храни и хранителни продукти с национален и регионален характер ;

E.    След началото на пандемичната обстановка в страната през месец март 2020г. бизнесът на немалка част от българските производители, в частност малките и средни регионални производители, бе сериозно засегнат поради изпитваните финансови затруднения във връзка с отглеждане и/или изработване на продукция и трудностите при реализацията ѝ, поради което те бяха изправени пред обоснован и реален риск от генериране на непосилни за тях загуби и последващ фалит;

F.    Въз основа на натрупания опит за насърчаване на местното производство, в синхрон с българското и европейското законодателство, отчитайки важната роля на българските производители и в частност на малките и средни регионални производители по веригата на доставки, както и интересите и потребностите на българските потребители, особено в условията на тежка криза, страните по този меморандум са водени от разбирането, че свободната търговия и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от производителя до крайния потребител.

G.    Страните по този меморандум при отчитане на спецификите на установения от всяка от тях бизнес модел, спазване на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство относно качеството и безопасността на храните с цел гарантиране на живота и здравето на потребителите, както и при отчитане и съобразяване с правилата за свободно движение на стоки се съгласяват и подписват настоящия меморандум, с който безусловно декларират своето желание и намерение да продължават да подкрепят българските производители, в частност средните и малките регионални производители, предлагащи качествена и отговаряща на потребителското търсене и предпочитания продукция чрез предприемане и изпълнение на описаните по-долу общи мерки и действия, а именно:

1.    Осигуряване на място в търговската площ на магазините за продажба на дребно за разполагане и предлагане за продажба на храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от национално представени български производители и от средни и малки регионални производители

Всеки от търговците на дребно при отчитане на спецификите на бизнес модела си, на броя и местоположението на магазините, както и на размера на търговските площи и организирането на разположението и позиционирането на продаваните стоки ще определи достатъчно място, на което да бъдат разполагани и излагани за продажба храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност средни и малки регионални производители.

Подбирането и определянето на местата за разполагане на описаните по-горе храни и хранителни стоки ще се извършва според техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.). 

При позициониране на стоките ще се отчитат спецификите и изискванията на всеки един от търговците на дребно, страни по този меморандум, по отношение на пространственото оформление и разположение на артикулите и следваната от бизнес оператора маркетингова стратегия. 

2.  Осигуряване на подходящо и разпознаваемо от потребителите обозначаване на хранителните стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност от регионални производители

Всеки от търговците, страни по настоящия меморандум, ще осигури самостоятелно и независимо от останалите подходящо обозначаване на предлаганите в съответните магазини храни и хранителни стоки с български произход и/или произведени от български производители и в частност от регионални производители, като поставя съответни уоблери, информационни табели, регал стопери, отделя и обособява, доколкото е възможно и според бизнес модела си достатъчни пространства за разполагане на гореописаните стоки и т.н.

Обозначаването ще бъде извършвано отделно и самостоятелно от всяка от страните според бизнес модела, маркетинговата стратегия и възможностите на всяка от тях.

Обозначаването ще бъде извършено по начин, който да е ясен и недвусмислен за потребителя и да не го въвежда в заблуждение относно произхода и страната на производство на стоките.

Произходът на храни и хранителни стоки от България се определя според изискванията на приложимото европейско и национално законодателство.

3.  Осигуряване на реални площи от територия (поземлени имоти, територия на паркинги и т.н.) за определен период от време през една календарна година във връзка с организиране на мероприятия от страна на регионални производители (фермерски пазари, събития и т.н.) 

Всеки от търговците, страни по този меморандум, при отчитане на спецификата и възможностите на бизнес модела му, местоположението и площта на прилежащата към магазините му територия и/или други притежавани или оперирани недвижими имоти ще осигури при поискване в определени региони от страната реални площи, които да бъдат временно предоставяни за ползване от страна на регионални производители с цел организиране и провеждане на регионални/фермерски пазари или други събития, на които да рекламират и предлагат на потребителите своя продукция, отговаряща на качествените изисквания и при спазване на мерките за осигуряване на безопасност за здравето и живота на хората.

Търговците ще осигурят само необходимите за реализиране на съответното мероприятие площи (части от територия), както и възможност за маркетингова комуникация в каналите за комуникация на всеки от тях. Бизнес моделът на мероприятието, неговото организиране и провеждане, включително изграждането на необходимите съоръжения и поддържането на площите по време на и след провеждане на мероприятието, както и спазване на нормативните изисквания в случай на контрол от страна на компетентни органи, е отговорност на организатора/организаторите и/или участниците в мероприятието.

4.  Осигуряване и провеждане на образователни събития (обучения) за лица, осъществяващи дейност като малки и средни регионални производители

Всеки от търговците по настоящия меморандум според възможностите си и при спазване на вътрешно корпоративните си изисквания ще положи усилия за осигуряване или съдействие във връзка с осигуряване и провеждане на обучения за малки и средни регионални производители.

Активно съдействие при организиране и провеждане на обученията се очаква и от страна на държавни органи и ведомства като Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и др., включително и във връзка с предоставянето на списък на заинтересовани от провеждане на обучения лица.

Обученията ще обхващат детайлно запознаване на производителите с изискванията и начина на организиране, планиране на производство и обеми, съхранение и пакетаж, контрол на качеството на продукцията и логистична организация на доставките така, че бизнес процесът като цяло и в отделните му части да отговори на очакванията за реализация при конкретния търговец на храни по този меморандум. С оглед спецификата на тяхното съдържание, обученията се организират от всяка страна по този меморандум индивидуално.

Във връзка с обученията специално внимание ще бъде обръщано на изискванията за сертифициране на производителите и производствените им бази, като всеки от търговците ще положи усилия да съдейства според възможностите си за организиране и провеждане на нужните сертификации на производители, които заявяват желание, намерение и разполагат с капацитета да утвърдят и развият бизнеса си.

5.  Осигуряване на маркетингова подкрепа за продукти на български производители, включително средни и малки регионални производители.

Всеки от търговците при отчитане на спецификите при организиране и провеждане на корпоративната си маркетингова стратегия наред с всички останали артикули  ще интегрира в нея рекламиране и маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални, регионални  производители, които се продават в магазините на съответния търговец.

При организиране и провеждане на маркетинговото представяне на продуктите всеки търговец самостоятелно и свободно преценява какви и колко комуникационни канали да използва и по какъв начин да бъде поднесена информацията за конкретен продукт до потребителите.

6.  Договаряне на по-кратък срок за плащане за средни и малки регионални производители

Търговците по настоящия меморандум декларират готовността си да договорят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители.

7.  Осъществяване на непосредствени контакти и регулярни срещи с български производители и в частност средни и малки регионални производители

Всеки търговец-страна по този меморандум изразява готовност и желание за осъществяване на директни индивидуални срещи и контакти с български, включително средни и малки регионални производители, които отговарят на принципните общи изисквания на съответния търговец, напр. наличие на сертификати за качество, във връзка с провеждане на преговори за определяне на търговски условия – цени, количества, качество и т.н. във връзка с евентуално реализиране на продукция в неговите магазини.

8.  Участие в работни групи във връзка с дискутиране на проблеми в сектора на земеделието и намиране на начини за тяхното решаване

Търговците-страни по настоящия меморандум заявяват намерение и желание за участие в работни групи, включително и такива към Националния съвет по храните към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) във връзка с дискутиране на проблеми, свързани с бизнеса на български производители, включително на малки и средни регионални производители и даване на предложения, почерпени от практическия опит и успешно функциониращи бизнес модели, за намиране на решение, а също така и за изработване на механизъм, координиран от МЗХГ, който насърчава различни форми на законосъобразно сдружаване на производителите, за да отговорят на количествените и сертификационни изисквания на търговците-страни по този меморандум в полза на българския потребител и на устойчивото развитие на българския производител.

9.  Запазване на икономическата самостоятелност и независимост на страните и спазване на приложимото право

В потвърждение на вече заявеното по-горе страните по този меморандум декларират и се задължават да прилагат приетите с този меморандум мерки, но при пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост при вземане на конкретни решения и цялостното поведение по изпълнение на мерките, като ще се съобразяват и ще бъдат ръководени единствено от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на приложимото национално и европейско право, в частност, но не само съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Извън конкретното изпълнение на горепосочените мерки, всеки търговец, страна по този меморандум, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагане в своите магазини на продукти с български произход или продукти, произведени в България, вкл. евентуални допълнителни подходящи спрямо собствената преценка и законосъобразни мерки и действия за подпомагане на българските производители, включително малки и средни регионални производители.

Предложените мерки са динамични и ще се актуализират според макроикономическата среда, пазарните промени и нуждите на производителите.

Настоящият меморандум е със срок на изпълнение до 31.12.2021г., като при необходимост може да бъде продължено действието му чрез изрично писмено съгласие на всички или част от страните по него за нов определен период от време. В случай, че само част от страните изразят съгласие за продължаване на действието му след 31.12.2021г., меморандумът ще има действие само по отношение на тях.

Всяка страна има право да прекрати едностранно участието си в меморандума с тримесечно писмено предизвестие до останалите. 

Меморандумът се подписа в пет еднообразни екземпляра по един за всяка страна по него и е отворен за присъединяване на бизнес оператори, които притежават и/или управляват на българския пазар магазини за продажба на дребно на храни и хранителни стоки. Присъединяване към Меморандума се осъществява с нарочна декларация (Приложение №1) от страна на съответния търговец, че приема и се задължава да спазва Меморандума.

Billa, Kaufland, Lidl, T Market, ПроМаркет и Фантастико сключиха 368 нови договора с български доставчици

В периода март-октомври 2020 г. членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, Kaufland, Lidl, T Market, ПроМаркет и Фантастико са сключили 368 нови договора с български доставчици на храни. Благодарение на това в почти 500 магазина на шестте търговски вериги беше разширен значително асортиментът от основни храни като месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, произведени в България. Тези продукти се доставят както от големи родни производители, така и от малки регионални фирми. За последните 8 месеца в шестте търговски вериги е реализирана българска продукция за повече от 1.1 млрд. лв. 

Това показват данните от анкета за работа с български производители за периода 01 март - 30 октомври 2020 година. Участници в анкетата са членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) "Билла България”, "Кауфланд България”, "Лидл България”, “Максима България” („Т Market”), „ПроМаркет“ и „Ван Холдинг“ („Фантастико“). Тези шест компании са сред най-големите ритейлъри у нас с общ пазарен дял от около 40% в сектора на търговията с бързооборотни стоки и имат почти 500 магазина в цяла България.

Сключването на стотици нови договори с български доставчици е част от усилията, които търговските вериги положиха да подкрепят българския бизнес в условията на криза и израз на отговорността им към обществото. През тази изпълнена с предизвикателства година, когато за много производители достъпът до пазарите беше ограничен поради затварянето на хотели и ресторанти, ритейлърите поеха още по-голям ангажимент за реализиране на български продукти като въведоха в асортимента си нови артикули, активно участваха в изкупуването на сезонни плодове и зеленчуци и проведоха акции в подкрепа на месопроизводители. 

Освен това веригите реализираха и редица инициативи в подкрепа на родното производство в периода на пандемията. Например Billa, Lidl и T Market организираха фермерски пазари пред магазините си, Kaufland въведе обозначаване на всеки регионален продукт с кафяво сърце с текст „От нашия регион“, а Фантастико проведе редица маркетингови активности в подкрепа на българските продукти. 

Всичко това е продължение на последователната дългогодишна политика на водещите ритейлъри у нас за подкрепа на родното производство и за популяризиране на българските продукти. Например Billa от години работи с български земеделски производители, с които разви собствените брандове „Градините на Billa” и „Българска ферма“. Lidl развива серията „Родна стряха “, която е съставена 100% от български стоки. През 2020 година Kaufland също представи собствена марка, съставена изцяло от български продукти – „Брей“. Kaufland и Lidl подпомагат сертифицирането на земеделци по стандарта Global G.A.P., а T Market, Фантастико и ProMarket от години залагат приоритетно на български асортимент в категории като месни и млечни продукти и хлебни изделия.

Благодарение на тази последователна политика и на новите договори с български доставчици, милиони хора имат достъп до още по-голям асортимент от български продукти в основните хранителни категории.

70% от месните продукти във веригите са български

Данните от анкетата на СМТ показват, че почти 65% от асортимента в основните хранителни категории се състои от български продукти. Те се доставят от между 160 и 600 родни доставчици, с които работи всяка от шестте компании. Основни хранителни категории, обхванати от анкетата са „Месо и месни продукти“, „Хляб и хлебни изделия“, „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

Според резултатите от проучването на СМТ, 73% от асортимента в категория „Хляб и хлебни продукти“ е доставян от родни хлебопроизводители. Най-голям е делът на тези артикули в ПроМаркет, където хлебните изделия са 100% български. През годината всички участници в анкетата предложиха нови продукти като прясно изпечен хляб и замразени хлебни изделия като пърленки, земели, питки и кроасани.

На второ място е категория „Месо и месни продукти“ със 70% български продукти. В T Market телешкото и свинското месо са 100% български, а във Фантастико пилешкото месо е само от България, както и 99% от телешкото месо. На трето място е категория „Мляко и млечни продукти“ с 69% дял от асортимента. При млечните продукти се наблюдава и ръст от 5% на дела на родните продукти в сравнение с година по-рано.

Данните от анкетата показват, че 44% от плодовете и зеленчуците в Billa, Kaufland, Lidl, T Market, ПроМаркет и Фантастико са отгледани в България. В тази категория трябва да се отчете факта, че поради географското разположение на страната, у нас се произвежда само една част от плодовете и зеленчуците, които хората харесват и биха искали да закупят. Освен това поради климата в страната има ясно изразена сезонност на производството на плодове и зеленчуци. Затова и през лятото делът на българските стоки в тази категория нараства значително и при Т Market и ПроМаркет надвишава 70%.

Значителният дял на български продукти по регалите на водещите ритейлъри у нас показва, че търговските вериги успяват да отговорят на търсенето на хората, които, според редица проучвания, предпочитат родните продукти и вкус. Успоредно с това хората могат да открият и популярни в Европа млечни и месни продукти, деликатеси, консервирани храни и така нататък.

За 8 месеца бяха сключени 368 нови договора с български доставчици

Според резултатите от анкетата на СМТ в периода март-октомври 2020 г. шестте търговски вериги са сключили 368 договора с нови български доставчици на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, плодове, зеленчуци и консервирани храни.

Тези нови договори са продължение на дългогодишната политика на търговските вериги непрекъснато да разширяват партньорството си с български производители. Като отговорни компании, веригите не само отговарят на търсенето на българските потребители, като им предлагат харесвани родни стоки, но и подкрепят развитието на българския бизнес. Така те допринасят за развитието на икономиката на страната. Тази последователна политика продължи със силни темпове и в трудните времена на коронакризата, когато много производители загубиха достъпа си до традиционни пазари като хотели и ресторанти.

В асортимента навлязоха регионални продукти от малки производители

Благодарение на новите партньорства в магазините на Billa, Kaufland, Lidl, T Market, ПроМаркет и Фантастико навлязоха много нови продукти в основните хранителни категории. Например Billa добави към асортимента си нови 16 вида мед. Kaufland представи над 80 родни продукта от 30 производители и новите си собствени марки „Брей!“ от изцяло български артикули и за прясно месо „Шеф Месар“ с проверено качество от TÜV Nord България. Lidl предложи органични вафли и чипсове и разнообразни рибни специалитети и изкупи големи количества боровинки, малини и други сезонни плодове. T Market и Фантастико въведоха нови артикули във всички основни категории и процесът на разширение на родния асортимент продължава.

Българското производство беше подкрепено с маркетингови кампании, специални щандове и фермерски пазари

В периода март-октомври 2020 г. членовете на СМТ проведоха редица кампании в подкрепа на популяризирането на родните продукти. Billa закупи 67 витрини за регионални и фермерски млечни продукти на стойност близо 300 хил. лв. и организира фермерски пазари на паркинга на магазина в квартал „Младост“ в София в сътрудничество с фондация „Биоселена“.

Фантастико постави в своите магазини специален брандинг, обозначаващ продуктите от регионални производители и използва своите комуникационни канали, за да информира клиентите кои продукти са регионални.

Kaufland развива мрежа от фермерски щандове на територията на свои хипермаркети, на които предлага продукцията на над 20 регионални семейни мандри и малки ферми и обозначи регионалните артикули с кафяво сърце с текст „От нашия регион“. Компанията  разработи и специално хартиено приложение за регионални продукти към седмичната брошура с включени специални цени за тях.

Lidl проведе маркетингови акции с нови български доставчици на агнешко месо за Великден и Гергьовден, в резултат на което реализира близо 230 т. месо и стартира мащабна маркетингова кампания „Любимото идва при нас от цяла България“, която представя български продукти и техните производители. Компанията предложи на свои български доставчици – земеделски производители временна ликвидна подкрепа чрез намаляване на срока на плащане до 7 дни. Lidl организира фермерски пазари за малки регионални земеделски производители на 8 локации в София, Варна и Бургас.

T Market проведе кампанията “Избери България”, която има за цел да подкрепи българските производители и фермери с основно послание “Наше си е”. Компанията вече над 3 месеца организира всеки петък и събота фермерски пазар пред най-големия си магазин в страната в Пловдив.

Сертификати, по-добра комуникация и постоянно високо качество отварят вратите към веригите

Подкрепата на търговските вериги доведе до запазване и дори до ръст на бизнеса на много български производители. Участниците в анкетата обаче посочват и някои предизвикателства пред въвеждането на родни продукти в асортимента. Според Billa те са предимно от организационен характер, тъй като веригата поддържа високи стандарти за допускането на продукти до рафтовете са, а на моменти това е било трудно за родните доставчици, предвид усложнения, породени от коронавируса. Също така е имало забавяния и при комуникацията с представители на местните бизнеси.

Според Lidl основните проблеми са липсата на сертификати на производствените бази и недостатъчната гъвкавост при количества и доставки до централен склад. Освен това веригата се е сблъскала с нежелание за съвместна работа от страна на някои доставчици. Според Lidl за да бъдат по-конкурентни в бъдеще българските производители ще трябва да инвестират в осигуряване на постоянно качество при производството на различните партиди, в машини и оборудване за пакетиране и/или сортиране на стоката и в организиран транспорт за доставка до централните складове.

Т Market също посочва като предизвикателство комуникацията с малките български производители. Заради това понякога е била пропускана важна информация, необходима за старта на партньорство или на маркетингова кампания. Все пак от веригата посочват, че с времето голяма част от тези проблеми са били изчистени.

Във връзка с резултатите от анкетата изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: „В периода на корона кризата големите търговски вериги започнаха преговори със стотици български производители, част от които доскоро доставяха на хотели и ресторанти, и много от техните храни вече са по рафтовете им. Това е израз на отговорността на членовете на СМТ към българския бизнес и към обществото като цяло. Надявам се българските производители да сграбчат шанса и да спечелят сърцата на потребителите с качествени храни на конкурентни цени. Надявам се също нашето общество да даде шанс на добрите български производители като избира техните храни, което ще им даде солидна основа да открият нови хоризонти и скоро да пробият на международните пазари.“

31 декември 2020 г.

Сдружението за модерна търговия с новогодишен жест към медиците и полицаите на първа линия в празничната нощ

Компании от Сдружението за модерна търговия дариха част от средствата, с които Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката подготвиха подаръци за дежурните тази нощ 67000 медици и 700 полицаи. С финансовата и логистичната помощ на веригите, комплекти с хранителни продукти ще бъдат доставени до всяка болница и полицейско управление в страната. Така подаръците ще стигнат до хората, които и в празничната нощ няма да бъдат със семействата си, за да се грижат за здравето и сигурността ни.

В инициативата се включиха Аванти, BILLA, dm, Kaufland, Lidl, ProMarket, Т Мarket, Фантастико и Хиполенд. „Благодарим ви“ е посланието, което компаниите отправят към екипите с признателност за техните професионализъм, съпричастност и лишения в трудните месеци на пандемията

„Изпращаме година на изпитания, страхове, изолация и раздели, но и на състрадание и добротворство, на споделяне и общо усилие в името на живота, което хиляди медицински и полицейски екипи приеха за свой дълг и отговорност. 2020-та ни показа и че успехът на първата линия е възможен само, ако всички стоим зад нея. Затова нека останем с тях! Вярваме, че 2021-ва ще бъде годината, в която със силата на науката, знанията на специалистите и дисциплината на всеки от нас, ще преодолеем изпитанието COVID-19“, каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев.